מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון
תקנון כרטיס מתנה
תקנון כרטיס מתנה

1. חברת א.ר. קוסמטיקה בוטנית בע"מ (להלן: "איב רושה") מנפיקה עבור לקוחותיה כרטיס מתנה מגנטי פלסטי הניתן להטענה בכל סכום לבחירת הלקוח/הרוכש. כרטיס המתנה ישמש לרכישת שירותים או מוצרים ברשת חנויות איב רושה, בהתאם ובכפוף להוראות תקנון זה (להלן: "כרטיס המתנה")

2. איב רושה שומרת על זכותה לשנות ולעדכן את הוראות תקנון זה על כל סעיפיו, מעת לעת וכפי שתמצא לנכון, זאת בכפוף להוראות כל דין. תקנון מעודכן יפורסם באתר איב רושה (www.yvesrocher.co.il).

3. כל אדם שרכש/מחזיק בכרטיס המתנה מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם להוראותיו.

4. מובהר כי תקנון זה חל רק בנוגע לכרטיסי מתנה שנרכשו בחנויות איב רושה ולא בנוגע לכרטיסים שהונפקו לגופים מוסדיים ברכישה מרוכזת.

5. כרטיס המתנה ניתן למימוש בכל חנויות רשת איב רושה.

6. לא ניתן לממש את כרטיס המתנה ברכישה באתר איב רושה באינטרנט.

7. הכרטיס ניתן למימוש ברכישת כל מוצר בחנויות איב רושה, לרבות רכישת פריטים במבצעים והנחות.

8. כרטיס המתנה יזכה את המחזיק בו עד לגובה הסכום הנקוב עליו והוא אינו "כרטיס חיוב" כהגדרתו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב, התשנ"ו-1986 .

9. במקרה של מימוש חלקי של כרטיס המתנה (ברכישת טובין או שירותים שמחירם נמוך מהסכום הנקוב בכרטיס המתנה) וההפרש לא עלה על 5% מהסכום בכרטיס המתנה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, יהיה הלקוח זכאי לקבל את העודף במזומן.

10. תוקפו של כרטיס המתנה הוא לשנתיים מיום הנפקתו. כרטיס מתנה שלא ינוצל באופן מלא או חלקי עד למועד פקיעתו, יפקע ויתבטל ולא יקנה למחזיק בו כל זכות, הטבה, דרישה או תביעה כנגד קסטרו. כמו כן, תוקף הכרטיס לא יוארך לאחר מועד הפקיעה.

11. ניתן לבצע בעסקה המשולמת באמצעות כרטיס המתנה "רכישה מפוצלת", היינו לשלם עבור חלק מסכום העסקה באמצעות הסכום הטעון בכרטיס המתנה ועבור חלקה האחר באמצעי תשלום אחרים.

12. בירור היתרה הטעונה בכרטיס המתנה תתאפשר בטלפון 1-800-266-066. מומלץ לבדוק יתרה בטרם ביצוע רכישה.

13. איב רושה לא תהיה אחראית במקרה של אי כיבוד כרטיס המתנה עקב תקלות תקשורת.

14. ביטול רכישת כרטיס מתנה יעשה בתוך 14 ימים קלנדריים מיום רכישתו, בהתאם ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן: "תקנות ביטול עסקה").

15. במקרה של החזרת מוצר שנרכש באמצעות כרטיס מתנה – כנגד השבת המוצר יהיה הלקוח זכאי להחלפתו באחר או לזיכוי כספי (ולא לביטול עסקה – היינו, החזר התשלום), זאת בהתאם ובכפוף להוראות תקנות ביטול עסקה ולנוהל החזרות והחלפות של איב רושה, כפי שיעודכן מעת לעת.

16. במקרה של אובדן/גניבה/השחתה הכרטיס לא יוחלף ולא תינתן כל תמורה או פיצוי בגינו.

17. כרטיס פגום/מזויף לא יכובד.

18. כרטיס שנטען כדין שווה כסף – אנא שימרו עליו במקום בטוח.

סגור
Loading
Go back to %1