מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנון תוכנית נאמנות ללקוחות איב רושה

 

תקנון תוכנית נאמנות 

תוכנית נאמנות ללקוחות "איב רושה" (א.ר. קוסמטיקה בוטנית בע"מ ) (להלן:"התוכנית" ו-"החברה" או "איב רושה", בהתאמה) מיועדת ללקוחות איב רושה  המעוניינים להיות חברים בתוכנית, בכפוף להוראות תקנון זה (להלן: "התקנון").


תוכנית הנאמנות תקפה בחנויות ובאתר איב רושה בישראל בלבד..

 

1 חברות בתוכנית

1.1         חבר בתוכנית הנאמנות הינו מי שהצטרף לתוכנית ומסר את פרטיו האישיים והכל בהתאם להוראות תקנון זה להלן (להלן: "חבר בתוכנית הנאמנות").

1.2         ההצטרפות לתוכנית והחברות בה אינן כרוכות בתשלום (להלן: "דמי חברות").

על אף האמור, מובהר כי איב רושה  שומרת לעצמה את הזכות לגבות בעתיד דמי חברות וככל שאלה יגבו בעתיד, לעדכן מעת לעת את שיעור דמי החברות, להגדילם או להפחיתם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת. למען הסר ספק, במידה וחבר הצטרף לתוכנית ושילם את דמי החברות ולאחר מכן דמי החברות פחתו, לא יהיה החבר זכאי להחזר ו/או להנחה כלשהם על דמי החברות שכבר שילם.

1.3         כתנאי לחברות בתכנית מתחייב החבר למלא טופס הצטרפות לתכנית ובמסגרתו למסור לחברה את פרטיו האישיים המלאים. החבר מתחייב כי לכל הפחות, ימסרו הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות, תאריך לידה ואמצעי ליצירת קשר באחד האופנים הבאים לפחות: מספר טלפון נייד ו/או כתובת למשלוח דואר ו/או כתובת למשלוח דואר אלקטרוני (כולם יחד להלן: "פרטי ההתקשרות").

1.4         החבר מאשר כי ידוע כי לו מילוי פרטי ההתקשרות באופן ברור מהווה תנאי לחברות בתכנית וכי החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, לסרב לקבל חבר כלשהו לתכנית במידה ולא מסר לחברה את פרטי ההתקשרות ו/או מסרם בחלקם ו/או מסרם באופן בלתי ברור. 

החבר מאשר כי הפרטים אשר ימסור לאיב רושה הינם נכונים, עדכניים ומלאים והוא מאשר כי יעדכן את איב רושה  אודות כל שינוי בפרטים אלו.

1.5         חבר יחשב כמי שהסכים מרצונו החופשי ששמו ופרטיו, כפי שנמסרו על ידו במעמד ההצטרפות לתכנית, וכן כל מידע שיצטבר בקשר לתכנית ו/או רכישות החבר בחנויות איב רושה  ו/או כל נתון שיופק על סמך ניתוח הנתונים והמידע הנ"ל, יועבר לאיב רושה ולחברות בקבוצת קסטרו-הודיס (אליה משתייכת איב רושה) (קסטרו, הודיס, טופ-טן, קרולינה למקה, אורבניקה, קיקו מילאנו, וכל מותג אחר שיתווסף לקבוצת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של קבוצת קסטרו-הודיס, להלן: "הקבוצה") וישמש את הקבוצה לקידום פעולותיה, עריכת ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי ולשם דיוור ישיר לחברי התכנית, לרבות דיוור פרסומי מותאם אישית, בהתאם למדיניות הפרטיות של איב רושה (https://www.yvesrocher.co.il/privacy_policy)

1.6         כך ששימוש במידע הנ"ל לא יחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה את החבר בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. כמו כן  יחשב המידע האמור לקניינה של איב רושה והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. איב רושה רשאית להעביר את המידע הנ"ל לגורמים מטעמו לצורך ביצוע השימושים הנקובים בסעיף זה.

1.7         איב רושה  לא תהא אחראית על אי קבלת דיוור ו/או כל דבר בקשר עם התכנית בגין תקלה ו/או טעות ו/או אובדן ו/או אי מילוי ו/או עדכון של פרטיו האישיים של החבר ו/או מילויים באופן חלקי ו/או בלתי ברור ו/או בלתי קריא. 

1.8         לקוחות אשר גילם אינו עולה על 18 ("קטינים") ו/או מי שזקוק לקבלת אישור מאת צד ג' כלשהו על מנת לבצע פעולה משפטית, מצהירים ומאשרים כי קיבלו את הסכמת הוריהם ו/או אפוטרופוסיהם החוקיים ו/או כל צד ג' כאמור לעיל (להלן: "אפוטרופוס") להצטרפות לתכנית הנאמנות. מובהר כי כל פעולה אשר תבוצע במסגרת תכנית הנאמנות על ידי הקטין מהווה הסכמה של הקטין ו/או אפוטרופסו לאמור בתנאי תקנון זה.

1.9         החברות מיועדת ליחידים בלבד (בהבדל מתאגידים, סוכנים ובתי עסק), והחברות, לרבות כל זכות מכוחה ולרבות כל הטבה אשר ניתנת מכוחה, הינה אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או לשיתוף בין מספר חברים.

1.10      איב רושה  שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל חבר כלשהו לתכנית, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

1.11      איב רושה  שומרת על זכותה שלא לאשר הצטרפות ו/או הארכת חברות בתוכנית ו/או להורות על הפסקת חברות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי כל חובה לנמק זאת.

 

 

2. הטבות התוכנית

2.1      צבירת נקודות איב רושה

2.1.1.     בביצוע רכישה בחנויות איב רושה בהתאם להוראות התקנון וכן, ברכישה באתר איב רושה (www.yvesrocher.co.il) [להלן: "האתר" או "אתר איב רושה ", לפי הענין] ובכפוף להוראות תקנון האתר, החבר יהא רשאי לצבור נקודות איב רושה, הכל כמפורט בתקנון זה.

2.1.2.     בעבור כל רכישה, באחת מחנויות איב רושה  ו/או באתר, ייצברו לזכות החבר נקודות איב רושה בשווי של 10% מסכום הרכישה.

2.1.3.     צבירת הנקודות תתבצע במקרים הבאים בלבד:

א.   תשלום עבור פריטים במזומן ו/או בשיק ו/או בכרטיס אשראי או בתווי שי (כדוגמת רב תו, תו הזהב וכיוב'), ובלבד שהתשלום נפרע.

ב.   תשלום באמצעות שובר זיכוי אשר הונפק על ידי איב רושה.

ג.     רכישת כרטיס מגנטי נטען (gift- card) של איב רושה.

2.1.4.     למען הסר ספק, במקרים הבאים לא תהיה צבירת נקודות:

א.   תשלום באמצעות כרטיס מגנטי נטען (card gift) של איב רושה.

ב.   בעבור שווי מתנה שתתקבל בעת מימוש נקודות איב רושה (כמפורט בסע' ‏2.2 להלן בתקנון זה) ו/או בגין מתנה אחרת לה יהיה זכאי (ככל שיהיה) החבר מאת איב רושה, ולמעט עבור תשלום שבוצע באחד האמצעים המפורטים בסע' ‏2.1.3 לעיל בגין מוצר ששוויו עולה על שווי הזכאות למתנה.

2.1.5.     צבירת נקודות הינה אישית לכל חבר וחבר והנקודות אינן ניתנות להעברה לחבר אחר או לאיחוד בין כמה חברים.

2.1.6.     צבירת נקודות תתבצע במעמד הרכישה בלבד (בחנות איב רושה ו/או באתר איב רושה) והינה באחריות החבר בלבד ובכפוף להזדהות בעת הקניה ו/או הצגת כרטיס חבר בתכנית, לפי דרישת איב רושה. לא תתאפשר צבירה בדיעבד. מובהר כי איב רושה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש, כתנאי לצבירת הנקודות, הצגת תעודה מזהה לצורך זיהוי החבר בתכנית.

 

2.2      מימוש נקודות איב רושה

חבר התכנית יוכל לנצל את נקודות איב רושה העומדות לרשותו, באופן הבא: 

2.2.1       מדרגת מימוש ראשונה: מימוש הנקודות הצבורות יתאפשר לראשונה לאחר שחבר התכנית צבר צבירה מינימלית של 20 נקודות לכל הפחות (היינו, בגין סכום קניה מצטבר של 200 ₪ לפחות). כנגד מימוש 20 נקודות כאמור יהיה חבר התכנית זכאי להנחה של 16 (שישה עשר) שקלים. לא יתאפשר מימוש ההנחה על מוצר ששויו נמוך מ- 16 ₪.  

מובהר כי לא יתאפשר מימוש נקודות צבורות בטרם נצברו 20 נקודות לכל הפחות.

 

2.2.2       מדרגת מימוש שניה: לחלופין, חבר בתכנית יכול לממש נקודות צבורות בעת צבירת 40 נקודות (בגין סכום קניה מצטבר של 400 ₪ לפחות) או יותר. כנגד מימוש 40 נקודות צבורות יהיה החבר זכאי להנחה של 40 ₪ (ארבעים שקלים). לא יתאפשר מימוש ההנחה על מוצר ששוויו נמוך מ- 40 ₪.

2.2.3       מדרגת מימוש שלישית: לחלופי חלופין, חבר התכנית יכול לממש נקודות צבורות בעת צבירת 60 נקודות (בגין סכום קניה מצטבר של 600 ₪ לפחות). כנגד מימוש 60 נקודות צבורות יהיה החבר זכאי להנחה של 80 ₪ (שמונים שקלים). לא יתאפשר מימוש ההנחה על מוצר ששויו נמוך מ- 80 ₪.

2.2.4       מובהר כי בנסיבות בהן בעת המימוש מספר הנקודות הצבורות לחבר איננו תואם במדויק את מספר הנקודות המופיע במדרגות לעיל, אלא עולה עליו (לדוגמא 50 נקודות צבורות), כי אז רשאי החבר לממש 20 או 40  נקודות, לפי המספרים הנקובים במדרגות לעיל, וההפרש (30 נקודות או 10 נקודות, לפי הענין) ימשיך ויצבר עד למימוש הבא.

2.2.5       נקודות צבורות אשר מומשו יתאפסו לאחר המימוש.

2.2.6       חבר בתכנית אשר הודיע כי אינו מעוניין להמשיך את חברותו בתכנית יהיה רשאי לממש את הנקודות שנותרו לו צבורות (ככל וישנן) בהתאם לתנאים המפורטים מעלה וזאת למשך 90 יום לאחר הפסקת חברותו בתכנית. לאחר 90 יום  ימחקו הנקודות הצבורות שלא מומשו.

2.2.7       מימוש נקודות הצבורות יתאפשר באתר ובחנויות בלבד.

2.2.8       בכל מקרה לא ניתן להמיר נקודות איב רושה לכסף ישראלי או לכל מטבע אחר או לשובר זיכוי.

2.2.9       מימוש נקודות איב רושה מותנה בהצגת תעודה מזהה של בעל חבר התכנית בקופת החנות.

2.2.10   ניתן להשתמש בנקודות איב רושה החל מהרכישה הראשונה שלאחר הרכישה שבמסגרתה נצברו אותן נקודות.

2.2.11   בירור מספר יתרת נקודות איב רושה הצבורות לזכות החבר ניתן לעשות בחנויות איב רושה, במוקד שירות הלקוחות של איב רושה  או באתר איב רושה. מובהר כי עדכון מספר הנקודות באתר איב רושה  איננו נעשה באופן מיידי וכי גריעת ו/או הוספת נקודות ביחס לנקודות הצבורות לחבר תיעשה בתוך כ-72 שעות ממועד צבירת או מימוש הנקודות. למען הסר כל ספק; מספר הנקודות המופיע באתר מהווה הערכה בלבד ואיננו מחייב את איב רושה  ומספר הנקודות העדכני והקובע הינו זה המופיע במאגר הנתונים של איב רושה. על מנת לוודא את מספר הנקודות המדויק, יש לפנות אל מחלקת שרות הלקוחות בהודעת וואטס אפ למספר: 052-332-6208 | או מייל:  INFO@YVESROCHER.CO.IL

2.2.12   במקרה וחבר ניצל יותר נקודות מהצבור לזכותו בשל תקלה או שיבוש בקופות הממוחשבות בחנויות איב רושה  ו/או באתר, רשאית הרשת לדרוש מן הלקוח החזר כספי על-מנת לכסות את הגירעון בנקודות, לפי מפתח של 1 נקודה = 1 ש"ח.

2.2.13   לא ניתן לנצל נקודות לצורך רכישת גיפט קארד של איב רושה.

2.2.14   במקרה של צבירת נקודות במרמה ו/או באופן בלתי הגון ו/או בכל דרך שאיננה בהתאם להוראות תקנון זה תהיה איב רושה זכאית לקזז מחשבון החבר את הנקודות האמורות או לדרוש תשלום כספי בגינן, לפי מפתח של 1 נקודה = 1 ש"ח.

2.2.15   החל מיום 1.12.22, חבר שלא ביצע רכישה כלשהי במשך פרק זמן של 12 חודשים רציפים – כל הנקודות שנצברו לזכותו יימחקו.

 

2.3      הטבות נוספות 

חבר יהיה זכאי להטבת יום הולדת חד פעמית ביום הולדתו. ההטבה תשתנה מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של איב רושה. מובהר כי מימוש הטבת יום הולדת יעשה באמצעות תשלום במזומן/בכרטיס אשראי בלבד – ולא באופן של מימוש נקודות צבורות.

2.4      זיכויים והחלפות 

2.4.1       זיכויים, החזרות והחלפות של פריטים שנרכשו באמצעות נקודות איב רושה ייעשו על פי נהלי ההחזרות וההחלפות של איב רושה כפי שיעודכנו מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי של איב רושה  ובכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע - 2010.

2.4.2       בעת החזרת פריט שבגינו נצברו נקודות, יחול הנוהל הבא:

א.   במידה וכנגד החזרת הפריט תוחזר התמורה במזומן ו/או יבוצע זיכוי בכרטיס האשראי ו/או ימסר שיק, הכל על פי נהלי החברה – כי אז יקוזזו מחשבונו של מחזיר הפריט, ככל שהינו חבר, הנקודות שנצברו בגין הפריט שהוחזר.

ב.   במידה וכנגד החזרת הפריט ימסר זיכוי – כי אז יקוזזו מחשבונו של מחזיר הפריט, ככל שהינו חבר, הנקודות שנצברו בגין הפריט שהוחזר. כנגד מימוש הזיכוי, יצברו לחבר נקודות בגובה סכום הזיכוי/או חלקו, בהתאם לסכום מימוש הזיכוי בפועל.

ג.     במידה ויוחזר הפריט כנגד השבת התמורה ששולמה בגינו ובנסיבות בהן הנקודות שנצברו בגין הפריט המוחזר מומשו, ונרכש/ו באמצעותן פריט/ים נוסף/ים (להלן:  "פריטי המימוש"), כי אז, כנגד השבת התמורה בגין הפריט המוחזר יוחזרו גם פריטי המימוש ואם נעשה בהם שימוש, ישלם החבר את שוויים.

2.4.3       זיכויים, החזרות והחלפות של פריטים שנרכשו בהנחה אשר ניתנה כהטבה לחברים בתוכנית, יתבצעו לפי המחיר אשר שולם בפועל. יובהר, כי במידה ולקוח יבקש להחליף פריט שנרכש בהטבת יום הולדת בפריט חדש, כי אז, שוויו של הפריט החדש יחושב אף הוא בהנחת יום הולדת ואולם, לא ניתן יהיה להחליף שוב את הפריט החדש בפריט שלישי. כלומר, במידה ויבקש הלקוח להחליף את הפריט החדש בפריט שלישי, מחירו של הפריט השלישי לצורך ההחלפה יהיה מחירו באותה עת בחנות (ללא הנחת יום ההולדת).

 

3 דיוורים

3.1      חברי התכנית זכאים לקבלת מידע באמצעות דיוורים שונים, לרבות דיוור בדואר, בהודעות דוא"ל, בהודעות SMS ו/או בכל דרך אחרת המותרת על פי דין ו/או אשר אושרה על ידי החבר (להלן: "דיוורים").

3.2      חברי התכנית אשר נתנו הסכמתם לקבלת דיוורים כאמור לעיל רשאים לבקש בכל עת את הפסקת משלוח הדיוורים ו/או לבקש כי אלו ישלחו באחת או יותר מן הדרכים המפורטות לעיל. הודעה בדבר הפסקת משלוח דיוורים תמסר לאיב רושה באחת הדרכים הבאות: פנייה אל מחלקת שירות לקוחות של איב רושה המקבלת פניות טלפוניות באמצעות נציגי שירות לקוחות אונליין ובאמצעות מספר חינם, פניה אל מחלקת שירות הלקוחות של איב רושה בדואר אלקטרוני באמצעות אתר איב רושה ("צור קשר"), פניה ישירה אל נציג מטעם מחלקת שירות הלקוחות של איב רושה באמצעות "צ'אט" באתר איב רושה, פניה אל נציגי איב רושה באמצעות דף איב רושה ברשת פייסבוק או פניה אל מחלקת שירות הלקוחות של איב רושה אל מחלקת שרות הלקוחות בהודעת וואטס אפ למספר: 052-332-6208 | או מייל:  INFO@YVESROCHER.CO.IL.

 

4         חידוש/ביטול/פקיעת חברות בתוכנית 

4.1      כל חבר יהיה זכאי לבטל את חברותו בתכנית בכל עת, באמצעות הודעה שתימסר לאיב רושה באחת מחנויותיה ו/או באמצעות דוא"ל ו/או טלפון למחלקת שירות הלקוחות. במידה ובגין החברות בתכנית תגבה החברה דמי חברות, כי אז ביטול החברות בתכנית יעשה בכפוף לתנאים המפורטים בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע – 2010. מובהר כי בעת ביטול החברות ימחקו באופן אוטומטי הנקודות שנצברו בכרטיס הלקוח.

4.2      איב רושה שומרת על הזכות לבטל או להפסיק חברות בתוכנית, בין היתר בנסיבות בהן קיים חשש ממשי כי בוצע על ידי החבר מעשה גניבה, הונאה, מרמה, הטעיה, התחזות ו/או בכל מקרה אחר בו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של איב רושה, עשה הלקוח מעשה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או אשר יש בו כדי לפגוע בעסקיה ו/או בשמה הטוב של איב ו/או של הקבוצה (ו/או מי החברות הנמנות עליה) ו/או אם פעל החבר באופן בלתי הוגן לניצול ההטבות המוקנות לחברי התכנית על פי הוראות תקנון זה ו/או אם עשה שימוש לרעה בכרטיס החבר שהוענק לו.

 

5         כללי 

5.1      תקנון זה מהווה תנאי הצטרפות לתכנית וכל חבר נחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה, לרבות כל שינוי שיחול בו מעת לעת. איב רושה  שומרת על זכותה לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן  מעת לעת את הוראות תקנון זה, על כל סעיפיו ו/או חלק מהם, לרבות הוראות ההצטרפות לתוכנית, תקופת החברות, אופן צבירת נקודות איב רושה, סוג ההטבות, וכיוצא בזאת, והכל כפי שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת (אלא ככל שהדבר נדרש על פי דין). נוסחו המחייב של התקנון יפורסם ויעודכן מעת לעת בהתאם לצורך במשרדי איב רושה  ובאתר האינטרנט של איב רושה, וכן יהיה ניתן לעיין בו בחנויות איב רושה. לחבר לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם תנאי התקנון ו/או שינויים שיחולו בו. איב רושה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את פעילות התוכנית בכל עת.

5.2      אין להשתמש בסימני מסחר, תכנים, שמות, עיצובים ותכנים גראפיים, מוסיקה, קבצים, תמונות, תצלומים,  סרטונים, מלל וסימנים המופיעים באתר האינטרנט של איב רושה ו/או בהודעות ופרסומים של התכנית ו/או בדיוורים של התכנית ו/או בכל חומר שיווקי ו/או פרסומי אחר של התכנית ("התכנים"), למטרות שאינן לצורך אישי ובלתי מסחרי. אין להעתיק, להשתמש, להציג, להפיץ או לאפשר לאחר לעשות מי מהפעולות הנ"ל בקשר לתכנים, בכל דרך, לרבות בין היתר באתרי אינטרנט, פרסומים מכל מין וסוג וכיוצא בזה.   

5.3      תקנון זה כפוף לדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל הקשור ליישומם תהיה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד ולא לכל בית משפט אחר.

5.4      בכל פניה בנושאי התוכנית יש לפנות לחברת א.ר. קוסמטיקה בוטנית בע"מ (איב רושה), מרחוב אורט ישראל 31, בת ים 5959042  (לידי מחלקת שירות הלקוחות), טל' 03-555-4600, או בהודעת וואטס אפ למספר: 052-332-6208 | או דוא"ל info@yvesrocher.co.il.

 

סגור
Loading
Go back to %1